Back

Școala biblică „La Grazia” se întemeiază pe mărturisirea credinței apostolice că „Isus Hristos este Domnul” (Filipeni 2:11; Luca 24: 44-49) în conformitate cu toate adevărurile fundamentale ale creștinismului biblic.

  • Credem că Sfintele Scripturi, în canonul recunoscut de creștinismul evanghelic, ne-au fost date de Dumnezeu, sunt inspirate divin și infailibile. Cuvânt lui Dumnezeu, este autoritatea noastră supremă în toate problemele de credință și conduită (2 Tim. 3:16; 2 Pet. 1:21; Mt. 24:15; Ps. 119:105).
  • Noi credem în Dumnezeu, unul, existând veșnic în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (Ps. 102: 27; Mt. 28:19; Ioan 5: 7).
  • Credem în Domnul nostru Iisus Hristos, singurul mijlocitor, Dumnezeu întrupat în trup, născut din fecioara Maria, om adevărat, dar fără păcat, în minunile Sale divine, în învierea Sa trupească și în întoarcerea Sa în Putere și Slavă (Cl. 2:18; Isaia 7:14; Evr. 4:15; Ac. 2:22; 1 Pet. 3:18; 1 Tim. 2:5; Lu. 21:27; Ioan 4:30.31).
  • Credem că, din cauza păcatului, întreaga rasă umană este coruptă și pierdută și că omul, păcătos și pierdut, poate fi salvat numai prin moartea ispășitoare și învierea Domnului Isus Hristos – prin credință și nu prin fapte – și prin regenerarea făcută în el de Duhul Sfânt (Ro. 5:12; 1 Pet. 1:19,20; 1 Pet. 1:19,20; Rom. 10:9; Efes. 2:8, 9; Tit. 3:5).
  • Credem în Persoana Duhului Sfânt, a cărei slujire este să-L slăvească pe Domnul Isus Hristos, să convingă lumea de păcat, să locuiască în părtășie cu credinciosul, sfințindu-l prin adevăr și împuternicindu-l să ducă o viață sfântă, de mărturie și slujire către Domnul Isus Hristos (Ioan 16: 13,14; 16:8; 6:63; 1 Ioan 5:1; Rom 8:9; 1 Pet. 1:2; Fapte 1:8).
  • Credem că Biserica este alcătuită din toți acei oameni care, crezând în Hristos pentru mântuirea lor și fiind regenerați de Duhul Sfânt, sunt uniți spiritual în trupul lui Hristos, al cărui cap este El (Fapte 2:47; 1 Co 12: 24-27; Col. 1:8).
  • Credem în învierea a tuturor morților; cei credincioși la viața veșnică binecuvântați de Domnul și cei necredincioși la judecată și pedeapsă veșnică (Ioan 5:28,29; 1Ts 4:16,17; Apoc. 20:11-15).

CĂDEREA OMULUI

Dumnezeu a creat omul după chipul şi asemănarea Sa, liber de orice păcat. Prin ispita lui Satan însă, omul a încălcat porunca lui Dumnezeu şi a căzut de la sfinţenia sa şi de la neprihănirea sa originare. Prin aceasta, urmaşii (descendenţii) omului moştenesc o natură coruptă care se împotriveşte total lui Dumnezeu şi Legii Sale și care este vrednică de condamnare. Iar de îndată ce omul devine capabil de acţiuni morale, el devine şi un călcător activ de lege. (Geneza 1:26-30; 2:5, 7, 18-22; 3; 9:6; Psalmul 1; 8:3-6; 32:1-5; 51:5; 1 Corinteni 1:21-31; 15:19, 21-22; Efeseni 2:1-22; Coloseni 1:21-22; 3:9-11)

REGENERAREA

Regenerarea este schimbarea inimii lucrată de Duhul Sfânt prin care îi aduce la viaţă spirituală pe păcătoșii rânduiți de Dumnezeu să capete viața veșnică. Nașterea din nou luminează minţile întunecate ale acestora pentru a înţelege Cuvântul lui Dumnezeu şi reînnoiește întreaga lor natură coruptă pentru a-L iubi pe Dumnezeu şi pentru a practica sfinţenia cu bucurie. Aceasta este lucrarea harului nemeritat al lui Dumnezeu. (Ioan 3:7; Matei 7:16-18; 1 Petru 1:23; Iacov 1:18; Efeseni 2:10)

POCĂINȚA

Pocăinţa este harul prin care Duhul Sfânt face o persoană conştientă de răul păcatului său înaintea lui Dumnezeu și îl conduce la smerirea de sine cu o întristare dumnezeiască. Pocăința îl determină pe păcătos să-și deteste păcatul, să se lepede de sine și să umble în sfințenie înaintea lui Dumnezeu cu scopul de a-I fi plăcut în toate lucrurile. (Marcu 1:15; 2:17; Matei 3:1; Luca 5:32; 13:3-5; 15:7; Fapte 17:30; 26:20; 2 Corinteni 7:10; 12:21; 2 Timotei 2:25; 2 Petru 3:9; Apocalipsa 2:21).

CREDINȚA

Credinţa mântuitoare este încrederea în orice lucru revelat în Sfintele Scripturi despre Dumnezeu și despre Hristos. Prin credință păcătosul se bazează doar pe El pentru obținerea îndreptățirii și vieții veșnice și tot prin ea își găsește plăcerea în Dumnezeu. Credința este lucrarea Duhului Sfânt în inima fiecărui ucenic al lui Hristos și îl conduce la o viață de sfințenie. (Ioan 6:35; Fapte 16:31; Romani 3:21-22; Filipeni 3:9; Evrei 11:1).

JUSTIFICAREA

Justificarea este achitarea deplină prin har a tuturor păcătoşilor care cred în Hristos, de toate păcatele lor, prin lucrarea ispășitoare a lui Hristos de la cruce. Ea nu poate fi realizată prin fapte meritorii, ci prin satisfacerea pedepsei dreptății divine în locul nostru de către Hristos. Această lucrare de îndreptățire a lui Isus Hristos o putem primi numai prin credința în El. (Tit 2:11; 3:5; Efeseni 2:8-9; Romani 3:21-22; 5:1).

SFINȚIREA

Aceia care au fost regeneraţi în mod supranatural vor fi sfinţiţi de Cuvântul lui Dumnezeu şi de Duhul lui Dumnezeu care trăieşte în ei. Lucrarea de sfințire este progresivă în viața credinciosului și toți ucenicii reali ai lui Hristos o vor experimenta. Ea constă într-o viață de închinare înaintea lui Dumnezeu și într-o trăire în ascultare de toate poruncile biblice. (Romani 12:1-3; 1 Tesaloniceni 4:3; 1 Ioan 1:7; Ioan 17:17; 1 Petru 1:2; 2 Corinteni 3:18).

PERSEVERENȚA SFINȚILOR

Cei pe care Dumnezeu i-a acceptat în Preaiubitul Său şi pe care i-a sfinţit prin Duhul Său, nu vor cădea în mod total sau final de la starea de har, ci vor persevera în credință până la sfârşit. Chiar și atunci când vor cădea în păcat și Îl vor întrista pe Duhul lui Dumnezeu, diminuându-și astfel harul şi mângâierile salvării, aducând o mărturie negativă bisericii și judecăți temporale asupra lor, ei vor fi aduși din nou de Dumnezeu la pocăință și vor fi păstrați de puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea finală. (Fapte 20:32; Romani 5:9-10; 8:28-39; 10:12-15; 11:5-7, 26-36; 1 Corinteni 1:1-2; 15:24-28; Efeseni 1:4-23; 2:1-10; 3:1-11; Coloseni 1:12-14; 2 Tesaloniceni 2:13-14; 2 Timotei 1:12; 2:10,19)